જલાલપોરના ભીનાર ગામમા દીપડાએ કર્યો વાછરડા પર હુમલો...