ત્રણ કથિત પત્રકારોએ સ્પા સંચાલક પાસે માંગેલી ખંડણીના કેસમાં 2 મહિલા પત્રકારોની ધરપકડ...