શાળા કોલેજોના સમયે એસ.ટી રૂટ કેન્સલ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન...