મહેસાણાના બાઈક પર સ્ટંટ કરી રહેલા નબીરાઓને પાઠ ભણાવતી પોલીસ...