અજાણ્યો શખ્સ કારનો કાચ તોડી રૂ. 3.10 લાખ ચોરી ગયો....