નવસારી જિલ્લામાં ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા સેફ્ટી ડ્રાઇવનું આયોજન...