નેત્રંગમાં કન્જક્ટિવાઇટિસ વકર્યો- તાલુકા આરોગ્ય વિભાગ એકશનમા....