"ગંદા પાણી ડોલમાં ભરી પાલિકામાં ઠાલવીશું" - રહિશોની ચીમકી...