બુટલેગરના ઘર અને ખેતરમાંથી 2.54 લાખનો ઈંગ્લીશ દારૂ ઝડપાયો...