નાપા તળપદમાં આંગણવાડીની પાછળ ચાલતાં જુગારધામ પર પોલીસ ત્રાટકી...