વિસનગરના ભાંડુ ગામે ત્રણ તાલુકાના ખેડૂતોની લોક સુનાવણી....