અંબાજીમાં મેન્ટેનન્સ કામગીરીને લઈને 2થી 5 ઓગસ્ટ રોપ વે બંધ રહેશે...