નવસારીમાં મેઘતાંડવ - માત્ર ચાર કલાકમાં 10 ઇંચ વરસાદ....