ચીખલી તાલુકામા ઠેર ઠેર પાણી ફરી વળતા 14 માર્ગ બંધ...