નવસારી-સુરતને જોડતા મુખ્ય માર્ગ પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી...