4 વર્ષથી તૂટેલું નાળું રિપેર ન થતાં ખેડૂતોને 2 કિમીનો ફેરો...