જૂનાગઢ પછી ભાવનગર,સ્લેબ તૂટતાં મહિલાનું મોત..16 ઘાયલ