યુગ આથમી ગયો...ભજન સમ્રાટ શ્રી લખમણ બાપુ બારોટનું નિધન