કચ્છના લક્કીનાળા પાસેના બેટ પરથી ચરસના 5 પેકેટ ઝડપાયા