પાટણના મોઢ મોદી સમાજ દ્વારા પરંપરાગત વરબેડાની ઉજવણી કરાઈ