મહિલા સ્વરક્ષણ તાલીમ સેમિનારમાં મહિલાઓને માર્ગદર્શન